Skip Navigation

Armenia Progress Report 2016-2018 – For Public Comment

The two-week public comment period for the Independent Reporting Mechanism’s Year 1 Progress Report for Armenia’s third action plan closed April 13, 2018.

In 2018, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Year 1 progress report for Armenia’s third action plan. The report covers the first year of action plan implementation: August 2016 through September 2017.

In Armenia, the findings from the IRM researcher,  Tatevik Margaryan, are summarized below:

“Armenia’s third action plan includes several open data initiatives aimed to improve transparency of government spending and service provision. However, commitments are too limited in scope to lead to significant changes. Moving forward, the government needs to consider working with a wide range of CSOs and the Parliament to develop more ambitious commitments that lead to sustainable reforms in public budgeting, government contracts and company ownership.”

And in Armenian:

“Հայաստանի գործողությունների երրորդ ծրագիրը բաց տվյալների վերաբերյալ պետական ծախսերի և ծառայությունների թափանցիկությանն ուղղված մի շարք նախաձեռնություններ է ներառում: Այնուամենայնիվ, հանձնառությունները զգալի փոփոխությունների հանգեցնելու համար բավականաչափ ընդգրկուն չեն: Իր հետագա քայլերում կառավարությունը պետք է ավելի շատ աշխատի ՔՀԿ-ների լայն շրջանակի և խորհրդարանի հետ և ստանձնի ավելի հավակնոտ հանձնառություններ, որոնք կայուն բարեփոխումներ կբերեն պետական բյուջետավորման, պետական գնումների պայմանագրերի և ընկերությունների տնօրինման համակարգերում: “

 

Downloads

Filed under: Report Comments

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership