Skip Navigation

Albania Progress Report 2016-2018 – For Public Comment

We invite you to comment on the Independent Reporting Mechanism’s Year 1 Report for Albania’s third action plan. The two-week public comment period closed Tuesday, 3 April 2018.

In 2018, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Year 1 report for Albania’s third action plan. The report covers the full action plan implementation period: July 2016 through June 2017.

The findings from the report are summarized below in English:

“Albania’s third national action plan addressed issues ranging from access to information, open contracting, and whistleblower protection. However, less than half of the commitments are clearly relevant to OGP values and only one commitment has transformative potential impact. Going forward, it is important that the government align its OGP priorities with EU accession reforms and prioritize commitments, such as transparency of public procurement, disclosure of assets of public officials, and effective implementation of the law on public consultation.”

and in Albanian:

“Në planin e tretë kombëtar të veprimit të Shqipërisë trajtohen çështje që variojnë nga aksesi tek informacioni, kontratat e hapura deri tek mbrojtja e sinjalizuesve. Megjithatë, më pak se gjysma e angazhimeve kanë lidhje të qartë me vlerat PQH dhe vetëm një angazhim ka ndikim të mundshëm transformues. Për të ardhmen, është me rëndësi të madhe që qeveria të harmonizojë përparësitë e saj PQH me reformat për anëtarësim në BE dhe të prioritizojë angazhime të tilla si transparenca e prokurimeve publike, deklarimi i pasurive të zyrtarëve publikë dhe zbatimi me efektivitet i ligjit për konsultimin publik.”

Downloads

Filed under: Report Comments

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership