Skip Navigation

Armenia Design Report 2018-2020 – For Public Comment

In 2019, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Design Report for Armenia’s fourth action plan (2018-2020). The report covers the development of the action plan and the design of its commitments.

In Armenia, the IRM researcher Tatevik Margaryan’s findings are summarized below:

“Armenia’s fourth action plan reflects the new government’s commitment to reform and greater transparency. Notable commitments include those regarding transparency of beneficial ownership of companies, development of land and water cadastres, and e-petitions. The action plan’s implementation will require sustained engagement and closely coordinated efforts within government.”

And in Armenian:

“Հայաստանի գործողությունների չորրորդ ծրագիրն արտացոլում է նոր կառավարության ստանձնած՝ բարեփոխումների և թափանցիկության բարելավման խոստումը: Առավել նշանակալի հանձնառությունները վերաբերում են ընկերությունների իրական սեփականատերերի թափանցիկությանը, հողային և ջրային ռեսուրսների կադաստրների բարելավմանը և էլեկտրոնային հանրագրերին: Գործողությունների ծրագրի իրականացման համար կառավարության կողմից հետևողականություն և ջանքերի համակարգում կպահանջվի:”

The version of the report for public comment is available in English and in Armenian below. The two-week public comment period closed 23 September 2019.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership