Skip Navigation

Armenia End-of-Term Report 2016-2018 – For Public Comment

In 2018, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the end of term report for Armenia’s third action plan. The report covers the full action plan implementation period of August 2016 through July 2018.

In Armenia, the IRM researcher Tatevik Margaryan’s report’s findings are summarized below:

“Armenia’s third action plan focused on improving transparency of public spending and setting online tools facilitating access to government-held information. However, many of the commitments had minor potential impact and were not fully implemented on time due to limited financial resources, technical problems, and political changes. Moving forward, the government could develop more ambitious commitments and allocate necessary resources to ensure complete implementation of the next action plan.”

And in Armenian:

Հայաստանի գործողությունների երրորդ ծրագիրն ուղղված է հանրային միջոցների թափանցիկության բարելավմանը և պետական կառույցների տեղեկատվությունը հասանելի դարձնելու առցանց գործիքների ստեղծմանը։ Սակայն հանձնառություններից շատերը փոքր պոտենցիալ ազդեցություն ունեն և լիարժեք չեն իրականացվել սահմանված ժամկետներում՝ ֆինանսական միջոցների սղության, տեխնիկական խնդիրների և քաղաքական փոփոխությունների պատճառով։  Հետագայի համար կառավարությանն առաջարկվում է ավելի հավակնոտ հանձնառություններ ստանձնել և անհրաժեշտ ռեսուրսներ տրամադրել գործողությունների հաջորդ ծրագրի լիարժեք իրականացումն ապահովելու համար։

The version of the report for public comment is available in English and Armenian here. The two-week public comment period closed 20 December 2018.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership