Skip Navigation

Estonia End-of-Term Report 2016-2018 – For Public Comment

In 2019, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the end of term report for Estonia’s third action plan. The report covers the full action plan implementation period of July 2016 through July 2018.

In Estonia, the IRM researcher Maarja Toots’ findings are summarized below:

“In its third OGP action plan, Estonia focused on promoting open government values and digital solutions in public service provision, policy-making, public funding, local governance, and school curricula. Most commitments were fully or substantially completed but did little to change government practices. Moving forward, Estonia could design commitments that add clear value to existing government initiatives and involve mechanisms for scaling up, spreading, and sustaining good practices. Efforts could also be made to engage more diverse societal groups to the OGP process.”

And in Estonian:

“Kolmandas AVP tegevuskavas keskendus Eesti avatud valitsemise väärtuste ja digitaalsete lahenduste edendamisele avalike teenuste pakkumisel, poliitikakujundamisel, avaliku raha kasutamisel, kohaliku tasandi valitsemisel ja riiklikus õppekavas. Enamik tegevusi viidi täielikult või suurel määral ellu, kuid ei muutnud märkimisväärselt valitsemistava. Edaspidi võiks Eesti kujundada tegevusi, mis lisavad selget väärtust juba olemasolevatele valitsuse algatustele ning hõlmavad mehhanisme heade tavade kasvatamiseks, laiendamiseks ja alalhoidmiseks. Samuti võiks teha jõupingutusi, et kaasata AVP protsessi mitmekesisemaid ühiskonnagruppe.”

The version of the report for public comment is available in English and Estonian here. The two-week public comment period closed 13 May 2019.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership