Skip Navigation

Albania Design Report 2018-2020 – For Public Comment

In 2020, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Design Report for Albania’s fourth action plan (2018-2020). The report covers the development of the action plan and the design of its commitments.

In Albania, the IRM’s findings are summarized below:

“The commitments in Albania’s fourth action plan address public administration reforms that are relevant to the country’s ongoing European Union (EU) integration process. Notable activities include creating an open data portal (Commitment 2) and encouraging citizens to use online platforms for reporting corruption (Commitment 4). Civil society was largely absent from the development of the commitments, and its contribution to the final action plan was limited. For the next action plan, Albania should adhere to OGP’s Participation and Cocreation standards, and establish a dedicated multi-stakeholder forum for OGP. Albania could also consider including commitments to improve transparency of public procurement and of the judiciary in the next action plan.”

And in Albanian:

“Angazhimet e planit të katërt të veprimit për Shqipërinë adresojnë reformat e administratës publike që janë të rëndësishme për procesin në vazhdim të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian (BE). Aktivitete të rëndësishme përfshijnë krijimin e një portali të dhënash të hapura (Angazhimi 2) dhe inkurajimin e qytetarëve për të përdorur platforma online për raportimin e korrupsionit (Angazhimi 4). Shoqëria civile kryesisht mungonte gjatë zhvillimit të angazhimeve dhe kontributi i saj në planin e veprimit përfundimtar ishte i kufizuar. Për planin e ardhshëm të veprimit, Shqipëria duhet t’i përmbahet standardeve të Pjesëmarrjes dhe Bashkëkrijimit të PQH-së, dhe të krijojë një forum të dedikuar shumë-aktorësh për PQH-në. Shqipëria gjithashtu mund të konsiderojë në planin e ardhshëm të veprimit përfshirjen e angazhimeve të cilat lidhen me përmirësimin transparencës në prokurimin publik dhe gjyqësorit.”

The version of the report for public comment is available in English and in Albanian below. The two-week public comment period closed 22 June 2020.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership