Skip Navigation

Latvia Implementation Report 2017-2019 – For Public Comment

In 2020, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Implementation Report for Latvia’s third action plan (2017-2019). The report covers the level of completion and the results of the action plan.

In Latvia, the IRM researcher Zinta Miezaine’s findings are summarized below:

“Latvia’s third action plan saw significant improvements in open data, access to budget information, and beneficial ownership transparency. Other commitments effected incremental, positive steps in areas including whistleblower protection, lobbying regulations for public officials, and governance of state-owned enterprises. Latvia’s fourth action plan will cover several of the same areas from the third plan, like lobbying transparency, as well as several new areas, such as open government at the local level and anticorruption in the healthcare sector.”

And in Latvian:

“Latvijas trešajā rīcības plānā ir ievērojami uzlabojumi atvērto datu jomā, informācijas pieejamībā par budžetu un patieso labuma guvēju atklātības nodrošināšanā. Pārējo apņemšanos kontekstā veikti pakāpeniski, pozitīva rakstura pasākumi tādās jomās kā trauksmes cēlēju aizsardzība, lobēšanas noteikumi valsts amatpersonām un valsts kapitālsabiedrību vadība. Latvijas ceturtais Rīcības plāns aptvers vairākas jomas, kas bijušas iekļautas trešajā plānā, piemēram, lobēšanas atklātums, kā arī vairākas jaunas jomas, piemēram, vietējā līmeņa atvērtā pārvaldība un korupcijas novēršana veselības aprūpes nozarē.”

The version of the report for public comment is available in English and in Latvian below. The two-week public comment closed July 19, 2020.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership