Skip Navigation

Slovakia Design Report 2019–2021 – For Public Comment

In 2020, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Design Report for Slovakia’s fourth action plan (2019-2021). The report covers the development of the action plan and the design of its commitments.

In Slovakia, the IRM researcher’s, Maria Zuffova, findings are summarized below:

“Slovakia’s fourth action plan focuses on open data and civic participation in several policy areas. A transformative commitment on beneficial ownership transparency will substantially increase the amount of this information publicly available. The co-creation process was open and inclusive with opportunities for civil society to make proposals and receive feedback from government. The multi-stakeholder forum could be formalized, and the next plan could contain commitments tackling corruption issues that have become apparent in recent years.”

And in Slovak:

“Štvrtý akčný plán Slovenska sa zameriava na otvorené dáta a participáciu vo viacerých oblastiach verejných politík. Významným záväzkom, ktorý podstatne zlepší prístup k informáciám, je záväzok týkajúci sa transparentnosti konečných užívateľov výhod. Proces spolutvorby akčného plánu bol otvorený a inkluzívny. Občianska spoločnosť mala možnosť predkladať návrhy a získavať od vlády spätnú väzbu. Do budúcna by bolo vhodné vytvoriť formálne spoločenstvo zainteresovaných aktérov. Ďalší akčný plán by mohol obsahovať aj záväzky zamerané na riešenie korupcie, ktorej rozsah sa odkryl v posledných rokoch.”

The version of the report for public comment is available below in English and in Slovak. The two-week public comment period closed Monday 5 October.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership