Skip Navigation

Albania End-of-Term Report 2014-2016

In early 2017, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the end of term report for Albania’s second action plan. The report covers the full action plan implementation period of June 2014 through June 2016.

In Albania, the IRM researcher Gjergji Vurmo’s report’s findings are summarized below:

“Albania has made progress implementing commitments in the fight against corruption. The government launched the portal for reporting corruption, and the Parliament passed the Whistleblower Protection Law. At the end of the action plan, a number of commitments remained limited in completion, and some improvements led to a marginal increase in access to information. To improve Albania’s performance in OGP, government and civil society can take advantage of the multi-stakeholder forum, established in March 2016, to monitor progress of commitments.”

And in Albanian:

“Shqipëria ka bërë progres në zbatimin e angazhimeve që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit. Qeveria krijoi portalin për denoncimin e korrupsionit, ndërsa Kuvendi miratoi Ligjin “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”. Në fund të planit të veprimit, përfundimi i zbatimit të disa angazhimeve ka mbetur i kufizuar, ndërkohë që disa përmirësime kanë rezultuar në rritje të lehtë të aksesit në informacion. Për të përmirësuar performancën e Shqipërisë në PQH, qeveria dhe shoqëria civile mund të shfrytëzojnë forumin shumëpalësh të ngritur në muajin mars 2016 për të monitoruar ecurinë e zbatimit të angazhimeve.”

The final report is available below. The two-week public comment period closed on 26 January 2017. No comments were received.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership